Baseldytschi Bihni

Sponsoren und Partner

Swisslos-Fonds Basel-Stadt

Christoph Merian Stiftung

Industrielle Werke Basel

E.E. Zunft zu Hausgenossen

E.E. Zunft zu Rebleuten
E.E. Zunft zu Webern

E.E. Zunft zu Weinleuten

Unser Partner-Theater